Информация за фирмата

КОТАНИ ООД
Търговско представителство
1547 София
бул. ""Шипченски проход"" № 65
Телефон: +359 2 8736597
факс:  +359 2 8736597
M: +359 888 551418
eMail: m.lasarova(at)kotanyi.com                            

Управител: Мария Лазарова - Несторова                                   

Решение за вписване:  БТПП 48350 / 12.12.2002  БС №131013662                         

КОТАНИ ООД, АВСТРИЯ
ул. Йохан Галер №11
A -2120  Волкерсдорф ам Вайнфиртел

Телефон: +43 (2245) 5300-1000
Факс: +43 (2245) 5300-1019
eMail: info(at)kotanyi.com
Homepage: www.kotanyi.com

Управление:
Маг. Ервин Котани
Маг.Михаел Рудел
Др. Манфред Скутцик

Фирмено дело: FN 81156Y
Съд: Районен
съд Корнойбург
UID-Nummer:
ATU 19053208

Съобразно Закона за медиите § 25:

Собственик:
КОТАНИ ООД

Предмет на дейност:
Търговия и производство на подправки и смеси от подправки

Съобщение: Този уеб сайт, както и издаваният бюлетин служат за представяне на продуктите и услугите на фирмата, като те могат да съдържат  лична информация, доброволно предоставена от и отнасяща се за потребителите. Информацията, съобщенията и материалите  на този уеб сайт са на разположение на всички потребители без заплащане.  Всички данни са проверени внимателно, но въпреки това не гарантираме напълно  за верността на информацията, за нейната автентичност, истинност, изчерпателност, пълнота, представяне, съхранение и промяна, доколкото техническите възможности на интернет  са огарничени. Не носим отговорност за достъпа, работата и функционирането на тази страница и нейните приложения. Не  поемаме отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили поради спиране, ограничаване, премахване или   изтриване, модифициране, загубване на данни, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщенията, материалите или информациите, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез уеб сайта или неговите мобилни приложения.
Съдържанието на този уеб сайт е частна собственост, принадежи на фирмата и е юридически защитено. Информациите са само за лично ползване. Всяко друго приложение, в това число тяхното разпространение и съхранение в собствени бази данни и всяка форма на използването им с комерсиална цел или предоставяне на трети лица, в това число на части и в преработен вид без съгласието на KOTAНИ ООД e забранено.

Отговорност за съдържанието:
Управител на KOТАНИ ООД:  Маг. Ервин Котани

Концепция, дизайн, реализация:
kraftwerk: http://www.kraftwerk.co.at

Всички права запазени:
Защитена интелектуална собстевност върху всички текстове, данни, снимки.

Линкове  към други уеб сайтове (собственост на трети лица), служат  само с указателна цел. Издателят на този уеб сайт не се идентифицира със съдържанието на другите сайтове, върху които издаделят на този сайт няма контрол. Ние не винаги одобряваме съдържанието, публикувано в тези уеб сайтове и не поемаме отговорност за тях, включително и по отношение на тяхното съдържание, достоверност, предназацение и т.н. Затова, ако откриете некоректно и съмнително съдържание, моля да ни уведомите незабавно, за да можем да изтирем посочения линк.